אניס

כוכב האימון-קואוצינג של ANIS

אניס | כל אחד כוכב

תהליך אימון חרום  מטפלים עיקריים בריאות לבחירת קריירה לקשב וריכוז לזוגיות לפנאי *

הקוד האתי שלי

עיט-הקוד האתי

הפדרציה הבינלאומית לאימון אישי - .International Coaching Federation - I.C.F דוגלת בשיטת אימון המכבדת את הלקוח כמומחה בתחום עיסוקו ובחייו,ומאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות , בתושייה והינו ישות שלמה. בהסתמך על בסיס זה ,אחריותו של המאמן היא:
* לגלות, להבהיר, ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח.
* לעודד את גילויו העצמי של הלקוח.
* להפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים.
* להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון.

הגדרת אימון עפ"י ICF

אימון מקצועי הינו מערכת יחסים מתמשכת הגורמת ללקוח להפיק תוצאות יוצאות דופן בחייו, בעסקיו,בקריירה שלו,או בארגון בו הוא מועסק. באמצעות תהליך האימון, הלקוח מעמיק את הבנתו, משפר את יכולותיו, ומשפר את איכות חייו.

 

בכל פגישה, הלקוח בוחר את הנושא  בו הוא רוצה להתמקד בשיחה, בעוד המאמן מאזן ותורם באבחנותיו ובשאלותיו. מפגש זה מבהיר ללקוח מהן הפעולות שעליו לבצע ,וגורם לו להוציא אותן לפועל.

האימון מאיץ את התקדמותו של הלקוח, ע"י כך שהוא מאפשר התמקדות ומודעות בתהליך הבחירה.

האימון מתמקד בנקודת ההתחלה של הלקוח ובנקודה הסופית אליה שואף הלקוח להגיע.

מאמנים החברים ומאמנים  המוסמכים ע"י ארגון ICF , מכירים בכך שתוצאות האימון תלויים בכוונות, בבחירות ובמעשים של הלקוח, הנתמכים ע"י מאמציו ויישום תוכנית האימון של המאמן.

התקנים וההתנהלות האתית של ICF

כמאמן,

אני  מצהיר שאנהג באופן שישקף בצורה חיובית את מקצוע האימון, ואמנע מלהתעסק בפעולות ובהצהרות העלולות להשפיע באופן שלילי על דעת הציבור באשר למקצוע האימון.

אני מצהיר כי אמנע ביודעין מהצהרות  פומביות כוזבות או מוליכות שולל, מטענות שקריות כתובות ,המיוחסות למקצוע האימון.

אני מצהיר שאכבד גישות אימון שונות , אכבד את המאמצים והתרומות של אחרים ,ולא אציג אותם כשלי.

אני מצהיר שאמנע משימוש שלילי ,הנובע מאופי האימון ,אשר עשוי  להשפיע לרעה על הלקוח.

אני מצהיר שאשאף להכיר בסוגיות אישיות העלולות לפגום וליצור סתירה , העלולות להפריע לאימון,וליחסים הבינאישיים בין לקוח לבין מאמן. במקרה שהעובדות והנסיבות ידרשו זאת, אני אפנה מיידית בבקשת סיוע ובהתאם לכך אנקוט בפעולות הנדרשות בין אם זו השעיה או סיום האימון.

כמאמן או כמפקח  למאמנים ולמאמנים עתידיים, אני אנהג בהתאם לקוד האתי של ICF, בכל מצבי האימון והפיקוח.

אני מצהיר שאני אנהל ואדווח על מחקר באופן הוגן, ובמסגרת סטנדרטים מדעיים. המחקר שלי ילווה באישורים הנדרשים תוך מתן  הסכמה והגנה סבירה לגופים המעורבים. כל מאמצי המחקר יתנהלו תוך הקפדה על שמירת החוקים בארץ בו המחקר נערך

אני מצהיר כי אצור במדויק, אשמור, אאחסן ואפטר מכל המסמכים הקשורים למקצוע האימון , באופן שאינו מסכן את סודיותו של המקצוע ומאמץ את החוק

אני מצהיר כי אשתמש במידע הקשר של הארגון (כתובות דוא"ל, מספרי טלפון וכו) רק על פי ההרשאה הניתנת ע"י אירגון ICF.

 

התנהגות הולמת עם לקוחות:

אני מצהיר שאציב גבולות  בהירים, הולמים, בעלי רגישות תרבותית, אשר ימנעו מגע פיזי בלתי הולם עם לקוחותיי

אני מצהיר שאמנע ממעורבות מינית עם לקוחותיי.

 

אני מצהיר שאערוך הסכמים ברורים עם לקוחותיי, ואכבד את ההסכמים  שנערכו בנוגע למערכת היחסים בין מאמן ללקוח.

אני מצהיר שאוודא לפני או בזמן  האימון כי הלקוח מבין את אופי האימון ואת גבולות הסודיות, מבין את ההסכמים הכספיים והסכמים אחרים הנוגעים לאימון.

אני מצהיר שאציג באופן מדויק את הכישורים , המומחיות ואת ניסיוני כמאמן.

אני מצהיר שלא אטעה באופן מכוונן או אבטיח הבטחות כוזבות  ללקוח, בקשר לתמורות שיקבל הלקוח ממני או מתהליך האימון.

אני מצהיר כי לא אמסור בידיעה  מידע ו/או ייעוץ מטעים ללקוח.

אני מצהיר שלא אנצל לרעה ,בידיעתי, את מערכת היחסים בין המאמן לבין לקוח להפקת טובות הנאה אישיים,מקצועיים או כספיים.

אני מצהיר כי אכבד את זכותו של הלקוח להביא לסיום את תהליך האימון בכל שלב שהוא. אהיה ערני לכך שהלקוח אינו מפיק תועלת יותר מהאימון.

אני מצהיר כי במידה ואניח כי הלקוח עשוי להפיק תועלת רבה יותר באמצעות מאמן אחר,או שיטה אחרת, אמליץ על כך ללקוח.

אני מצהיר כי אמליץ  ללקוח לפנות לשירותים מקצועיים אחרים במידה ואעריך כי התנאים מחייבים זאת.

אני מצהיר שאנקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת לידע את הרשויות המוסמכות במידה והלקוח  חושף כוונות העלולות לסכן אותו או אחרים.

חיסיון לקוח  /פרטיות

אני מצהיר שאכבד כל מידע שיימסר על ידי הלקוח, למעט מקרים שבהם הלקוח מותיר לי להעביר את המידע, או מידע שעלי למסור על פי חוק.

אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח, לפני שחרור מידע או סימוכין הכוללים כל פרט מזהה על הלקוח.

אני מצהיר כי אדאג להשיג את אישורו של הלקוח לפני שאמסור כל מידע אודות הלקוח לאדם שממנו אני אקבל פיצוי או שיפוי.

ניגוד עניינים

אני מצהיר שאמנע ככל שניתן מניגוד עניינים ביני לבין הלקוח.

במידה ועלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים, אדון במצב עם הלקוח על מנת להביא לפתרון הבעיה , כשנגד עיניי תהיה טובת הלקוח.

אני מצהיר שאגלה או אחשוף בפני הלקוח,כל פיצוי אפשרי או עתידי שינתן לי ע"י גוף שלישי שאליו הלקוח הופנה.

אני מצהיר כי אמיר שירותים, טובין (סחורות) או תשלומים רק במידה ולא יפגמו במערכת היחסים לקוח מאמן.

(תורגם  ע"י אילנה קרמר-רוב)

ICF Code of Ethics

 

Part One: Definition of Coaching

Section 1: Definitions

Coaching: Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.

A professional coaching relationship: A professional coaching relationship exists when coaching includes a business agreement or contract that defines the responsibilities of each party.

An ICF Professional Coach: An ICF Professional Coach also agrees to practice the ICF Professional Core Competencies and pledges accountability to the ICF Code of Ethics.

In order to clarify roles in the coaching relationship, it is often necessary to distinguish between the client and the sponsor. In most cases, the client and sponsor are the same person and therefore jointly referred to as the client. For purposes of identification, however, the International Coach Federation defines these roles as follows:

Client: The "client" is the person(s) being coached.

Sponsor: The "sponsor" is the entity (including its representatives) paying for and/or arranging for coaching services to be provided.

In all cases, coaching engagement contracts or agreements should clearly establish the rights, roles, and responsibilities for both the client and sponsor if they are not the same persons.

Part Two: The ICF Standards of Ethical Conduct

Preamble: ICF Professional Coaches aspire to conduct themselves in a manner that reflects positively upon the coaching profession; are respectful of different approaches to coaching; and recognize that they are also bound by applicable laws and regulations.

Section 1: Professional Conduct At Large

As a coach:

 1. I will not knowingly make any public statement that is untrue or misleading about what I offer as a coach, or make false claims in any written documents relating to the coaching profession or my credentials or the ICF.

 

 1. I will accurately identify my coaching qualifications, expertise, experience, certifications and ICF Credentials.

 

 1. I will recognize and honor the efforts and contributions of others and not misrepresent them as my own. I understand that violating this standard may leave me subject to legal remedy by a third party.

 

 1. I will, at all times, strive to recognize personal issues that may impair, conflict, or interfere with my coaching performance or my professional coaching relationships. Whenever the facts and circumstances necessitate, I will promptly seek professional assistance and determine the action to be taken, including whether it is appropriate to suspend or terminate my coaching relationship(s).

 

 1. I will conduct myself in accordance with the ICF Code of Ethics in all coach training, coach mentoring, and coach supervisory activities.

 

 1. I will conduct and report research with competence, honesty, and within recognized scientific standards and applicable subject guidelines. My research will be carried out with the necessary consent and approval of those involved, and with an approach that will protect participants from any potential harm. All research efforts will be performed in a manner that complies with all the applicable laws of the country in which the research is conducted.

 

 1. I will maintain, store, and dispose of any records created during my coaching business in a manner that promotes confidentiality, security, and privacy, and complies with any applicable laws and agreements

 

 1. I will use ICF member contact information (e-mail addresses, telephone numbers, etc.) only in the manner and to the extent authorized by the ICF.

 

 

Section 2: Conflicts of Interest

As a coach:

 1. I will seek to avoid conflicts of interest and potential conflicts of interest and openly disclose any such conflicts. I will offer to remove myself when such a conflict arises.
 2. I will disclose to my client and his or her sponsor all anticipated compensation from third parties that I may pay or receive for referrals of that client.
 3. I will only barter for services, goods or other non-monetary remuneration when it will not impair the coaching relationship.
 4. I will not knowingly take any personal, professional, or monetary advantage or benefit of the coach-client relationship, except by a form of compensation as agreed in the agreement or contract.

Section 3: Professional Conduct with Clients

As a coach:

 1. I will not knowingly mislead or make false claims about what my client or sponsor will receive from the coaching process or from me as the coach.
 2. I will not give my prospective clients or sponsors information or advice I know or believe to be misleading or false.
 3. I will have clear agreements or contracts with my clients and sponsor(s). I will honor all agreements or contracts made in the context of professional coaching relationships.
 4. I will carefully explain and strive to ensure that, prior to or at the initial meeting, my coaching client and sponsor(s) understand the nature of coaching, the nature and limits of confidentiality, financial arrangements, and any other terms of the coaching agreement or contract.
 5. I will be responsible for setting clear, appropriate, and culturally sensitive boundaries that govern any physical contact I may have with my clients or sponsors.
 6. I will not become sexually intimate with any of my current clients or sponsors.
 7. I will respect the client's right to terminate the coaching relationship at any point during the process, subject to the provisions of the agreement or contract. I will be alert to indications that the client is no longer benefiting from our coaching relationship.

 

 1. I will encourage the client or sponsor to make a change if I believe the client or sponsor would be better served by another coach or by another resource.21) I will suggest my client seek the services of other professionals when deemed necessary or appropriate.

Section 4: Confidentiality/Privacy

As a coach:

 1. I will maintain the strictest levels of confidentiality with all client and sponsor information. I will have a clear agreement or contract before releasing information to another person, unless required by law.
 2. I will have a clear agreement upon how coaching information will be exchanged among coach, client, and sponsor.
 3. When acting as a trainer of student coaches, I will clarify confidentiality policies with the students.
 4. I will have associated coaches and other persons whom I manage in service of my clients and their sponsors in a paid or volunteer capacity make clear agreements or contracts to adhere to the ICF Code of Ethics Part 2, Section 4: Confidentiality/Privacy standards and the entire ICF Code of Ethics to the extent applicable.

Part Three: The ICF Pledge of Ethics

As an ICF Professional Coach, I acknowledge and agree to honor my ethical and legal obligations to my coaching clients and sponsors, colleagues, and to the public at large. I pledge to comply with the ICF Code of Ethics, and to practice these standards with those whom I coach.

If I breach this Pledge of Ethics or any part of the ICF Code of Ethics, I agree that the ICF in its sole discretion may hold me accountable for so doing. I further agree that my accountability to

the ICF for any breach may include sanctions, such as loss of my ICF membership and/or my ICF Credentials.

Approved by the Ethics and Standards Committee on October 30, 2008.

Approved by the ICF Board of Directors on December 18, 2008